วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่ง
             

      ชื่อ    เทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่ง  

เจ้าของผลงาน   นายสุภาพ  ปรางจโรจน์  
116/2  หมู่ 8  ตำบลหนองหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  โทร  083 – 3095816

ความเป็นมาของนวัตกรรม 
                 ไผ่กิมซุ่ง เป็นไผ่ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน  มีข้อดีหลายประการ  เหมาะสำหรับ
ปลูกเพื่อเป็นอาชีพ  และเสริมรายได้  ปัจจุบัน เกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ไผ่กิมซุ่งเป็นจำนวน
มาก  ทำให้อาชีพการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจ 
             การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งที่นิยม มี  2  วิธี  คือ  การตอนกิ่ง  และการปักชำกิ่ง
(กิ่งไม่มีแขนง)  แต่การตอนกิ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมาก  ส่วนวิธีการปักชำกิ่ง
(กิ่งไม่มีแขนง)  มีเปอร์เซ็นต์การตายของกิ่งพันธุ์สูง ทำให้ต้องคิดค้นวิธีการขยายพันธุ์
ไผ่กิมซุ่งแบบใหม่  คือ  การปักชำกิ่งรูปตัววาย (y) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและประหยัดเวลา

การออกแบบนวัตกรรม
                การปักชำกิ่งเป็นรูปตัววาย  (y)  มีกิ่งแขนงเป็นกิ่งพี่เลี้ยง  ทำให้กิ่งพันธุ์มีการแตก
รากดี  แตกหน่อเร็ว  เปอร์เซ็นต์การตายน้อย  ขณะเดียวกันเลือกใช้ขี้เถ้าเป็นวัสดุปลูก ช่วยให้การระบายน้ำดี  ไม่ทำให้กิ่งพันธุ์เน่าเสียหาย  แม้ว่าจะให้น้ำตลอด  12  ชั่วโมงต่อวัน   

วัสดุ อุปกรณ์
                1)  มีด
                2)  ถุงดำ  ขนาด  4.5 X 11 นิ้ว ขึ้นไป
                3)  ขี้เถ้า

วิธีการ
                1)  เลือกต้นไผ่ที่มีสีเขียวเข้ม  อายุตั้งแต่  1  ปีขึ้นไป
                2)  ตันทอนลำให้เป็นท่อน  โดยตัดกิ่งไผ่บริเวณข้อ  ให้มีกิ่งแขนงติดอยู่
(มีตาติดอยู่  2  ตา)
                3)  ตัดให้เป็นรูปตัววาย (y)  แล้วแช่น้ำยาเร่งราก  1  คืน
                4)  นำมาชำในถุงดำบรรจุขี้เถ้า  ตั้งเรียงไว้กลางแจ้ง
                5)  ให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์  วันละ  12  ชั่วโมง (ตั้งแต่  6  โมงเช้า ถึง 
6  โมงเย็น)    
                6)  ประมาณ  20  วัน  นำกิ่งพันธุ์มาไว้ด้านนอก  รดน้ำเช้าเย็น  และให้ปุ๋ยสูตร 46–0–0
เดือนละ  2  ครั้ง
                7)  ประมาณ  1  เดือน  ลงปลูกในแปลง /  จำหน่ายกิ่งพันธุ์ได้   หากทิ้งไว้นานกว่า
1 เดือน ไผ่จะเริ่มแทงหน่อในถุงเพาะชำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

                1) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานน้อยกว่าการตอนกิ่ง  และประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าแรงงานในการตอน
                2) การเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์มีการตั้งตัวได้เร็ว  และมีรากเยอะ  แตกหน่อเร็ว
                3) กิ่งที่ปักชำสามารถให้หน่อได้เร็ว  ใช้เวลาน้อยกว่าการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง

เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการนำนวัตกรรมไปปรับใช้ประโยชน์

                การปักชำพันธุ์ไผ่กิมซุ่งแบบใหม่  มีข้อจำกัดในเรื่องการขนส่งกิ่งพันธุ์  เนื่องจาก
กิ่งพันธุ์เป็นรูปตัววาย (y)  มีกิ่งแขนง ทำให้การขนส่งได้จำนวนน้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น